Hoppa till innehåll
Skansen Lejonet men Götiskt märke
Forntid Framtid Nutidens ansvar

Forntid Framtid
Nutidens Ansvar 

Götiska Förbundet är en Orden med lika rättigheter för män och kvinnor. Förbundet vilar på kristen och demokratisk grund. Det är obundet av partier och samfund. Götiska Förbundet värnar om medmänsklighet och laglydnad samt tar avstånd från främlingsfientlighet och diskriminering.

Götiska Förbundet vill att Sverige skall vara gott att leva i för alla i vårt land. Förbundet vill värna vår natur, miljö och kultur samt främja kunskaperna om vår historia.

Förbundet verkar efter mottot Forntid – Framtid – Nutidens ansvar.

LÄS MER

 

Götiska Förbundets
Vision

Att i Stiftarnas anda, sprida Götiska värderingar, väcka intresse för medlemskap och därigenom stärka kärleken till fäderneslandet hos svenska medborgare.

LÄS MER

 

Skansen Lejonet

Skansen Westgötha Leijon, eller som den idag kallas – Skansen Lejonet, ligger på Gullberget vid Gullbergsvass i Göteborg. Arbetet med skansen påbörjades i maj 1687 och stod klar 1694. Skansen Lejonet är idag Götiska Förbundets Förbundsborg. Efter 30 år av förfall påbörjade Förbundet tillsammans med AMS ett  fantastiskt renoveringsjobb inuti Skansen understödda av Fortifikationsförvaltningen. Ett långsiktigt hyresavtal skrevs och högtidlig återinvigning skedde den 4 september 1974 under närvaro av konung Carl XVI Gustaf,  Götiska Förbundets beskyddare. 

LÄS MER

Vår Historia

“Den 25 juni 1815 stannade händelsevis fem unga svenner vid Fältmarskalken Lennart Torstenssons faders grav i V. Tunhems kyrka” –  Så inleds Götiska Förbundets urkund.
Dessa unga män hade under midsommarhelgen besökt Halle-  och Hunneberg, färdats över Tunhemsslätten och gripits av beundran över landskapets skönhet och erinrat varandra om traktens historiska minnesmärken.

 LÄS MER

 

 Götiska Minnen

Götiska Minnen är Förbundets årsbok som varje medlem  årligen erhåller vid juletid.

Här finns historiska berättelser  där vi belyser olika händelser främst ur vår västsvenska historia men också sådant som berör vår samtid. Boken presenterar också händelser från verksamheten, såväl gemensamma för samtliga medlemmar som sådant som skett ute i Gillen.
Under “Läs mer”  kan Du ta del av artiklar varav en del från Götiska Minnen och andra intressanta ur ett Götiskt perspektiv.

                   LÄS MER

Organisation med Kunglig sanktion

Götiska Förbundet är ett Ordenssällskap med verksamhet i västra Sverige. Förbundet har sitt säte i Göteborg.
Logeverksamheten med gradgivningar sker inom nio Riddaregillen för män och fyra Victoriagillen för kvinnor. Dessa Gillen genomför gradgivningar inom grad 1-3. De två högsta graderna, 4-5, genomförs i Commendörsgillen. Samtliga grader är skilda mellan Bröder respektive Systrar.

Förbundet har sedan 1817 Kunglig sanktion.

LÄS MER

 

Götiska Minnesmärken

På olika platser inom Götiska Förbundets geografiska område kan man finna  Götiska Minnesmärken. De återfinns på platser som är av historiskt intresse för vårt land. Det första märket placerades år
1871 på Stadskyrkogården i Alingsås vid Jonas Alströmers grav. Idag finns ett 30 tal märken utplacerade.
Förutom att platsen för ett minnesmärke bär sin historia har det oftast en placering i en i övrigt intressant miljö som kan vara väl värda ett besök.
 
 

 LÄS MER

 

Kalendarie

Gröna Kortet 2024

Svea Orden

Götiska Förbundet samverkar med det ideologiskt besläktade ordenssällskapet Svea Orden.

År 1931 ingick de båda ordnarna ett avtal som innebär att resp. ordens medlemmar äger att övervara resp. ordens allmänna sammankomster samt efter vissa regler även gradgivningar.  1993 instiftades den gemensamma graden, Riksgraden. Enligt statuterna får endast 20 innehavare sammanlagt finnas i de båda ordnarna.

www.sveaorden.se

 

Kontakt

talmannen@gotiskaforbundet.se