Hoppa till innehåll

Sammankomster och verksamhet

Götiska Förbundet är ett Ordenssällskap vars rituella verksamhet sker i dess Gillen med slutna sammankomster, loger,  enligt ritualer. Dessa ger Förbundsmedlemmarna tillfälle att i  högtidlig form reflektera över hur man kan och bör leva.

Budskapet i ritualerna ska inspirera Götiska Förbundets medlemmar att genom insatser i sin omgivning föra ut det som Förbundets Stiftare redan 1815 ville åstadkomma: ett gott Sverige att leva och verka i. Ritualerna och de kunskaper och värderingar som de ger är således en central funktion i Götiska Förbundet. Efter loger avslutas alltid med en Götisk Måltid. Gradgivning i grad 1-3 sker i  Riddaregillen för män och i Victoriagillen för kvinnor.

Graderna 4 och 5 ges i Commendörsgillen, vilka även de är skilda mellan män och kvinnor.

Varje år genomför Högtidsdagar inom såväl Götiska Förbundet som helhet som inom respektive Gille. Högtidsdagar omgärdas av särskild högtidlighet då medlemmar från de olika Gillena sammanstrålar för firande.

Förutom de ritualbundna slutna sammankomsterna, vilket är grunden i ett Ordenssällskap och är hemliga, anordnas inom Gillen till exempel  föredrag, utflykter och studiegrupper med inriktning på svensk historia, natur och kultur. För kamratskap och förkovring.

Riddaregillen

Manliga medlemmar i Götiska Förbundet tillhör något av dess Riddaregillen. Förbundet har åtta Riddaregillen:

Victoriagillen

Kvinnliga medlemmar tillhör någon av dess Victoriagillen. Förbundet har fyra Victoriagillen:

Commendörsgillen