Hoppa till innehåll
Forntid Framtid Nutidens ansvar

Forntid – Framtid – Nutidens Ansvar

Inom Götiska Förbundet verkar vi under ovan nämnda motto.

Vi anser, att kunskaper om historien är värdefullt för att förstå det som sker i vår egen tid. Sådana kunskaper kan vara roande, upplyftande och ge varningssignaler. Det Sverige vi har idag är summan av alla människor som levt här före oss, som lever här idag och allt vad som åstadkommits i forna dagar och allt vad vi som nu lever här bidrar med. Det innefattar också all natur i vårt land och alla de resurser som finns här. Vi som lever här just nu har i ett Nutidens Ansvar att verka för en god Framtid. 

Dagens motto skrivs Forntid – Framtid – Nutidens Ansvar men även tidigare former, med samma innebörd kan påträffas, till exempel på Götiska Minnesmärken.

Forntid

Inom Götiska Förbundet vill vi levandegöra och lära mer om vårt lands historia. Det sker genom ritualer och gradgivningar men också vid olika tal, föreläsningar och studiebesök. Inom flera Gillen anordnas historiska träffar och föreläsningar med såväl Göter som inlånade föredragshållare. Att lära om olika skeenden i vår historia och förstå utifrån den tid som var, anser vi viktigt för att förstå samtiden och för att möta framtiden.

Historien handlar såväl om vårt lands historia som om de människor som levat och verkat här.

I Götiska Förbundet kännetecknas den historiska tiden främst från tiden för vårt lands första kristnande helt i enlighet med vår grundpelare att Förbundet vilar på kristen grund.  

Daniels bild

Framtid

Inom Götiska Förbundet vill vi verka för att ge en god framtid för vårt land och dess invånare. Med hjälp av de kunskaper vi har från tider som varit vill vi verka för att vårt land skall vara gott att leva i.

Götiska Förbundet vill värna om landets demokrati och en utveckling i tiden, i enlighet med Förbundets Höge Beskyddares valspråk. 

Nutidens Ansvar

Med kunskaper om historien vill vi ta ansvar för att förmedla kunskaper som leder oss in i en god framtid. Att bistå medmänniskor har alltid varit viktigt för en Göt. Alltsedan den tid då Förbundet bildades har Göter vid sina sammankomster samlat in medel för att hjälpa människor i nöd.  I närtid kan nämnas att insamlingar vid flera tillfällen har gjorts till Ukrainas folk 

Stipendier och gåvor, till enskilda medborgare eller till organisationer, utdelas årligen såväl av Förbundet som av Gillen. Det kan  vara ur stipendiefond eller av medel insamlade bland medlemmar.

Vi vill i Stiftarnas anda fortsatt verka för att fler svenska medborgare vill ansluta sig till oss och därmed verka  för en god framtid för oss alla.