Hoppa till innehåll

Organisation

De olika Gillena, i vilka logeverksamhet med gradgivning sker, är spridda över västra Sverige. Medlem i Commendörsgille är även medlem i Riddare- eller Victoriagille.
Organisationen är öppen  för myndiga svenska medborgare som delar Förbundets värderingar. Liksom inom alla Ordenssällskap är de ritualer som används hemliga för utomstående.
Varje Gille inom Förbundet har en  styrelse som har att leda Gillets verksamhet. Ledamöterna i denna väljs vid Gillets årsmöte. Förutom logeverksamhet genomförs även öppna aktiviteter till exempel föredrag, historiska aftnar, studiebesök och utflykter. 

Götisk Förening
Götisk Förening bildas av Förbundsmedlemmar och har som syfte att instifta ett nytt Riddaregille eller Victoriagille.
Högsta beslutande instans är det årliga Förbundstinget till vilket ombud väljs av medlemmarna i respektive Riddare- och Victoriagillen. Förbundstinget utser bland annat ledamöter till  Förbundsstyrelsen. 

Förbundsstyrelsen

 Förbundsstyrelsen, där Stormästaren är ordförande, leder Götiska Förbundets löpande verksamhet. Förutom Stormästare och vice Stormästare består styrelsen av Talman, Kansler, Skattmästare,  Borgkommendant och Sekreterare.
Ordförande i Commendörsgille har närvaro- och yttranderätt vid Förbundsstyrelsens sammanträden.

Stormästare Bertil Jonsson
Vice Stormästare Monika Burman
Talman Christian Persson
Kansler Daniel Ahl
Skattmästare Ronny Olsson
Borgkommendant Håkan Linder
Sekreterare Jan-Erik Sjöholm

På bilden återfinns Stormästaren samt vice Stormästaren.

Daniels bild

Borgrådet

Borgrådet svarar för förvaltningen och skötseln av Förbundsborgen, Skansen Lejonet. 

Borgrådet består av sju förbundsmedlemmar och leds av Borgkommendanten som också är ledamot av Förbundsstyrelsen och därmed väljs vid Förbundstinget. Övriga sex ledamöter utses av Förbundsstyrelsen.