Hoppa till innehåll

7. Nya Älvsborgs borggård, Göteborg

1908-07-05 invigdes märket.

Motivering

Götiska Förbundet har i sina syften bland annat att ”verka för vår nationella säkerhet”  och har  haft lång tradition att i denna anda stärka landets försvar. Man bidrog därtill genom  att vidtaga konkreta åtgärder. Genom en  insamling bildades en fond  ”Göteborgs försvarsfond af år 1892”. Med märket skall visa vikten av den historiska insatsen.

Bakgrund

Fästningen skulle bli en mordernare ersättning till befintliga anläggningar i Göteborg men kom att bli ett komplement till dessa.

Anläggningen kallades först ”kyrkogårdsholmen” då Gamla Älvsborg blivit utdömt. Platsen var bra för befästning och kan spåras till fortifikationskårens tillkomst år 1635. Den blev dock inte påbörjad innan kriget mot Danmark 1643-45 startade. Under detta krig väntade man en holländsk flotteskader som stöd mot Danmark, men istället kom Kristian IV med en flotta som seglade in, inte med dansk flagg, utan falskeligen under holländsk. När listen avslöjades ankrade man upp och Kristian IV rekvirerade timmermän och material från Bohus för upprättande av en skans. Dessutom rekvirerades 300 musketörer från Marstrand och Bohus som garnison till befästningen som dankarna byggde.  

Detta blockhus uppfördes på Kyrkogårdsholmen som även bestyckades med fyra kanoner (2 stycken 30 punds och 2 stycken 26 punds). Kristian var själv ombord på ”Trefoldighet” (utrustad med 48 kanoner) och han gav befästningen namnet ”Gottenbrille”. Efter misslyckade försök att spärra utloppet från Göteborg valde de att segla ut för att möta den holländska eskadern. I samband med detta brände man ner blockhuset på Kyrkogårdsholmen. Hur mycket hade man hunnit göra om man kom 5 april och avseglar 28 april, under 23 dagar?

Svensk trupp besatte Kyrkogårdsholmen och när danskarna återvände på sommaren gav man upp försöket att inta staden vid älven, mycket tack vare att den holländska  eskadern anlänt och gav svenskarna sitt stöd . Vintern 1644-45 påbörjades en provisorisk befästning.

Fästningen uppfördes under åren 1653 till 1701.

Fästningen deltog i Göteborgs försvar under Skånska kriget mot Danmark 1675-79 samt under Stora nordiska kriget 1717-19.

I takt med minskad militär betydelse fick fästningen bli fängelseplats, fram till 1866.

År 1869 slopades Nya Älvsborg som försvarsmedel på grund av sin otidsenlighet.

I äldre Götiska Minnen skriver man ”då stod Göteborg alldeles värnlöst vid utbrytande krig”. Detta var troligen orsaken till ovan nämnda försvarsfond av 1892. Med hjälp av fonden köpte Götiska Förbundet 11 hektar mark, Västerberget av Västra Frölunda socken, för 5.330kronor. Marken skänktes till Kronan 1895 då beslut tagits om en sjöbefästning till Göteborgs och landets  försvar. Idag finns där Oscar II´s fort och Götiska Batteriet. 1904 kunde Göteborgarna återigen känna sig trygga.

Nya Älvsborgs kyrka inreddes i fästningen 1658 men invigdes först 10 juli 1708. Kyrkan upphörde efter kyrkostämma 18 april 1869, men överfördes enligt beslut av Kungl. Maj:t 14 juni 1871 till Lundby församling. Det är en väl bevarad kyrka från Karl XII´s tid.

På 1960-talet utdömdes fästningen och man påbörjade upprustning till turistattraktion med vigselkyrka, festlokaler och museum.

Hösten 1962 överlämnade Förbundet en uppsättning kommunionskärl till kyrkan. Kyrkan hade alltjämt behov av en dopfunt.

Därför beslöt år 1963 Högsta Styrelsen (dåtidens Förbundsstyrelse) att medel ur 1892 års försvarsfond skulle bekosta denna. Bildhuggaren Knut Bergendahl fick uppdrag att utarbeta två förslag. En rund dopfunt i kalksten vann Högsta Styrelsens gillande och Bergendahl fick uppdraget. Silversmeden Thore Eldh, som formgivit kommunionskärlen, fick uppdraget att utforma själva dopskålen.

Biskop Elis Malmeström invigde dopfunten samt därefter genomfördes två dop. Först döptes en flicka och därefter en gosse. Senare intogs ”kyrkkaffet” i KA 4 matsal. Detta ägde rum 7 juni 1963.

Många av våra medlemmar har säkert besökt Nya Älvsborgs fästning och det kapell som finns där. Men hur många vet att Götiska Förbundet skänkt dopfunt med dopskål samt kommunionskärlen (nattvardskärlen)?

 

 

Källor: Götiska Minnen, Götiska dokument. Minnesskrifter.