Hoppa till innehåll

ALLEMANSRÄTTEN

Av Gunnel Blomster

INTE STÖRA – INTE FÖRSTÖRA

Denna underbara rätt, Allemansrätten, är unik för Sverige och Finland. I Norge finns en friluftslag som preciserar vad du får göra i naturen. I Danmark finns ingen motsvarighet.

Rätten att vistas ute i naturen står öppet för alla som vistas i vårt land. Allemansrätten är ingen lag utan en ”sedvanerätt” dvs har tillkommit efter hand under många, många år.

Att ha en rätt betyder också att ha en skyldighet. Du får vistas i naturen oavsett vem som är ägare av marken eller skogen. Allemansrätten är en regel som vi lärt oss redan som barn. En påminnelse om detta är alltid på sin plats.

ALLA HAR RÄTT att gå, jogga, springa, cykla, åka skidor och rida på annans mark – men inte över privat tomt, växande gröda eller annan plantering. Du får gå bland nyplanterad skog men vara väldigt försiktig så inte de unga plantorna tar skada. Rider du, skall du också vara extra försiktig så du inte förstör marken – hästens hovar är hårda.

LÄMNA ALDRIG grindar öppna om du passerar betesmark. Djuren i hagen får inte störas och du får heller inte skada stängsel eller gärdsgårdar.

LÄMNA BILEN HEMMA, liksom mc, mopeder eller andra motorfordon. Dessa är inte tillåtna i terrängen. Parkera ditt fordon så du inte stör eller hindrar andra att komma fram. Tänk speciellt på att det kan finnas skogsmaskiner och huggare i skogen som måste komma fram med sina bilar och arbetsfordon.

EFTERLÄMNA ALDRIG SKRÄP I NATUREN. Allt som inte naturligt finns i skogen – är skräp. Både människor och djur kan skada sig på glas, plast, konservburkar mm. Det du tar med ut i naturen skall du också bära med dig hem!

MINSKA RISKEN FÖR SKOGSBRAND. Elda aldrig när det har varit/är torr väderlek. Elda inte på stenhällar, de får obotliga sår. Eldar du, så släck mycket noga. Du är ersättningsskyldig för den skada branden orsakar.

ALLA HAR RÄTT ATT CAMPA I SKOGEN. Du får tälta några dygn på samma plats. Vill du stanna längre, måste du skaffa markägarens tillstånd till detta. Slå aldrig upp tältet i närheten av ett boningshus eller på odlad mark. Särskilda regler gäller för nationalparker och naturreservat.

NÄR DU TAR MED HUNDEN UT, ska den ovillkorligen vara kopplad under tiden den 1 mars till 20 augusti. Under denna tid är hela vår natur en stor barnkammare för alla de vilda djurens ungar. Undantag från kopplingstvång för hunden finns om den är så väldresserad att den aldrig viker från matte/husses sida – även om ett vilt djur dyker upp. Skada aldrig djurens bon och lämna alltid deras ungar i fred.

SKADA ALDRIG ETT TRÄD. Det är inte tillåtet att bryta grenar eller kvistar. Du får inte heller ta bark eller näver från trädet eller skada det på annat sätt. Någon äger träden där du går och det kan vara deras inkomst. Stjäl därför aldrig Din julgran.

RÄTT ATT FISKA MED SPÖ har du längst våra kuster och i våra fem största sjöar. I alla andra vatten krävs tillstånd eller köpt fiskekort. Du får inte lägga nät. Kom ihåg att det finns personer som har fisket som yrke och Du skall inte försvåra för dessa att utöva sitt levebröd.

ÄR DU BÅTÄGARE får du förtöja din båt och gå iland och bada på annans strand. Gör det inte i närheten av ett boningshus eller där det är landstigningsförbud.

TILLTRÄDESFÖRBUD TILL VISSA ÖAR OCH STRÄNDER förekommer i vårt kustband. Dessa platser är utmärkta både på karta/sjökort och med skyltar på de aktuella ställena. Tillträdesförbudet har alltid ett skäl, oftast av hänsyn till fåglar, sälar eller andra naturvärden.

TÄNK EFTER FÖRE. Lär dina barn och barnbarn att vara rädd om naturen men också vad som är tillåtet.

KOMMENTARER:

Eftersom Allemansrätten inte är en lag kan Du aldrig dömas enligt denna. Däremot omges Allemansrätten av lagar som sätter gränser för vad som är tillåtet, Exempelvis kan Du bryta mot:

*Miljöbalken som skyddar växt och djurliv, biologisk mångfald och stimulerar friluftsliv.

*Kulturminneslagen som skyddar naturområden och fornlämningar

*Lokala ordningsföreskrifter som skyddar särskilda områden i en kommun.

Vill Du läsa mer om Dina rättigheter i skog och mark gå in på Naturvårdsverkets hemsida http://www.naturvardsverket.se

Naturvårdsverket håller på med en översyn av allemansrättens tolkning för naturturism. Viss inskränkning kan komma att gälla för grupper med guide eller annan kommersiell turism.