Detta vill Götiska Förbundet

 

Götiska Förbundet vill bidra till en god utveckling av Sverige genom att framhålla dygderna Mandom (idag i betydelsen civilkurage), Måttlighet och Redlighet. Dessa dygder har samma aktualitet i vår tids mångkulturella samhälle som när Förbundet bildades 1815.


Götiska Förbundet är en orden med lika rättigheter för män och kvinnor. Förbundet vilar på kristen och demokratisk grund. Det är obundet av partier och samfund. Götiska Förbundet värnar om medmänsklighet och laglydnad samt tar avstånd från främlingsfientlighet och diskriminering.

 

Götiska Förbundet vill att Sverige skall vara gott att leva i för alla i vårt land. Förbundet vill värna vår natur, miljö och kultur samt främja kunskaperna om vår historia.

 

Götiska Förbundet är sedan 1817 ett ordenssällskap med kunglig sanktion.

 

 

Sammankomster

 

Som ordenssällskap har Götiska Förbundet både öppna och slutna sammankomster. De senare sker enligt ritualer vars syfte är att utbilda medlemmarna i och fördjupa deras förståelse för Götiska Förbundets värderingar.

 

Sammankomsterna enligt ritualerna ger medlemmarna i en högtidlig form tillfälle till reflexioner över hur man kan och bör leva.

Budskapet i ritualerna skall inspirera Götiska Förbundets medlemmar att genom insatser i sin omgivning föra ut det som förbundets stiftare redan 1815 ville åstadkomma: ett gott Sverige att leva och verka i. Ritualerna och de kunskaper och värderingar de ger har således en central funktion i Götiska Förbundet.

 

Götiska Förbundets verksamhet sker i dess gillen. Vid sidan av de slutna sammankomsterna ordnar gillena föredrag, utflykter och studiegrupper med inriktning på svensk historia, natur och kultur.

 

 

Verkar genom sina medlemmar

 

Som ordenssamfund med ett begränsat antal medlemmar har Götiska Förbundet inte resurser att som organisation bidraga till samhällets utveckling. Men det är medlemmarna som, inspirerade av budskapet i ritualerna, skall vara ett ”salt” i allmänna världen och bidra till ett gott samhälle.

 

Vår tids svenska medborgare har fler och mer komplicerade frågor att ta ställning till än vad tidigare generationer haft. Rotlösheten är utbredd och de värderingar som skall skapa trygghet i ett samhälle och som är ett fundament för allt det vi förknippar med Sverige och demokrati kan ofta hamna i onda krafters skugga.

 

För att samhället skall utvecklas på ett gott sätt behövs det medborgare som vill och har förmåga att främja de goda krafterna. Götiska Förbundet vill ge sina medlemmar inspiration att verka för ett Sverige där medborgarna kan leva i trygghet och goda förhållanden.

 

Medlemmarna i Götiska Förbundet kan, lika lite som andra, vara fullkomliga i strävan mot ett gott samhälle men vår ordens ritualer ger dem på ett särskilt sätt inspiration, vilja och kunskap att i vår tid verka för en god framtid.Vi vill värna vår flagga och våra andra symboler så att de inte utnyttjas av onda krafter.

 

 

Verkar också i samhället

 

Förutom genom sina medlemmar Götiska Förbundet verkar Götiska Förbundet genom utdelning ur sina fonder och insamlingar med stipendier för kulturgärningar och gåvor till behjärtansvärda ändamål.

 

I sin årsbok Götiska Minnen förmedlar Förbundet kunskaper inom de områden det vill främja.

 

Till erinran om platser av historiskt intresse har Götiska Förbundet placerat ut ett Götiskt märke. Bland dessa utplaceringar kan nämnas Skansen Lejonet och Nya Elfsborgs fästning i Göteborg, Västra Tunhems kyrka, Husaby kyrka, två märken vid kanalområdet i Trollhättan och Ekornavallen i Västergötland, Ragnhildsholmen och Karlstens fästning i Bohuslän samt Lützen och kyrkan i Neukloster i Tyskland.

 

År 1818 startade Götiska Förbundet en fattigfriskola i Trollhättan. Skolan flyttades 1822 till Mölndal och blev många år senare en grund för Mölndals samrealskola.

 

I början av 1900-talet skänkte Götiska Förbundet pengar till inköp av ett område vid inloppet till Göteborg för att anlägga ett batteri som ingick i stadens kustartilleriförsvar.

 

Vid renoveringen av fästningen Nya Älvsborg bidrog Förbundet med bland annat nattvardskärl, dopfunt, kyrkklocka och en penningsumma.


© Copyright Götiska Förbundet


 | Webbkarta | Logga in |