Hertig Carlslogen, Mariestad

 

Hertig Carlslogen stiftades den 29 september 1990 och är ett Riddaregille under Götiska Förbundet.

Logens första ordförande var Hans Wiljén, en av initiativtagarna som då var medlemmar i Afzeliuslogen, Skara.

Logebildandet hade föregåtts av en Götisk Förening som varit verksam sedan den 2 juni 1988 med 19 Bröder i startögonblicket.

Riddaregillet genomför ritualbundna logesammanträden och gradgivningar i Götiska Förbundets tre första grader och är knutet till Commendörsgillet Skaraborg, Götala.


Logesammanträdena avhålls i Odd Fellowhuset, Ö.Järnvägsgatan 23, Mariestad.

Utöver ordinarie logeverksamhet i Mariestad anordnar gillet utflykter till platser eller orter med kulturella eller historiska sevärdheter.

Inom gillet har anordnats en historisk bokcirkel under ledning av Bernt Johansson.

 

 

Hertig Carlslogens styrelse: 

Ordförande Mikael Rönnlund                                                         
1. vice Ordförande  Mikael Johansson  
2. vice Ordförande Johan Pihlström  
Talman Johan Pihlström  
Ombudsman Björn Ahlberg  
Sekreterare Lars-Erik Lundborg  
Skattmästare Göran Waern  
Ceremonimästare Erik Sörquist  

 

Utnämning till Silvercommendör

 

Vid de Skaraborgska Brödragillenas gemensamma Högtidsdag i Skara Domkyrka den 31 oktober 2021  utnämndes och dekorerades Stiftarebrodern Mikael Rönnlund till Silvercommendör inom Götiska Förbundet. Utnämningen innebär att den Götiska Brodern varit medlem i Götiska Förbundet i minst 25 år.

 

 

       

Stiftarebrodern Mikael Rönnlund dekoreras av Götiska Förbundets Stormästare med tecknet för

Silvercommendör. Foto: Börje Pålsson.

 

     

 

 

Mariestads gränsstenar


Hertig Carlslogen har sedan 1990-talet åtagit sig att vårda Mariestads kvarvarande och kända gränsstenar. I nuläget finns det tre stora stenar som tas omhand. Arbetet har nystartats under senare delen av 2019 och intensifierats under januari månad 2020. En arbetsgrupp inom Gillet har startats. Det är talmannen Johan Pihlström som är ansvarig för arbetsgruppen och bistås av ceremonimästaren Eric Sörqvist samt Gillets ordförande Mikael Rönnlund. I arbetsgruppen kommer det även att ingå bröder från Hertig Carls-logen som inte ingår i styrelsen. 

 


 

Arbetet i nystarten har framför allt bestått i att en stenkonservator har inventerat de tre stenarna och inkommit med en åtgärdsplan till Gillet.. Denna plan kommer att användas för att söka medel från Länsstyrelsens fonderade pengar för underhåll av dylika fornminnen. Vid kontakter med Länsstyrelsen hyser Hertig Carlslogen gott hopp om att få bidrag till stora delar av restaureringskostnaderna för de tre gränsstenarna. Under våren kommer stenarna att få gräs klippt runt sig och mossbekämpning kommer att genomföras enligt stenkonservatorns instruktioner. När det gäller restaurering av stenarna och de fundament som de står på överlämnar Gillets bröder detta till professionella händer. Dessa gränsstenar är för värdefulla för Mariestads och Sveriges historia och ska därför tas om hand av de som kan detta.

 

 

Vård av gränsstenar


Hertig Carlslogen har tagit på sig ansvaret för att vårda de gränsstenar som hertig Carl lät anlägga för att markera Mariestads gränser.

 


 
   

 

 

Här ser vi våra Götiska Bröder, från vänster Matz Erlandsson,Bertil Ström och Bernt Johansson, efter det nyligen utförda arbetet vid en av stenarna!

 

  

Då Mariestad grundades av Hertig Carl (sedermera

kung Carl IX) år 1583 lät han utmärka stadens

östra gräns med fem stora stenar. Stadens västra

gräns utgjordes av ån Tidan.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hertig Carlslogen administration


 © Copyright Götiska Förbundet


 | Webbkarta | Logga in |