Förbundsstyrelse

 

Varje medlem i Götiska Förbundet som uppnått grad 5 kan väljas att ingå i Förbundsstyrelsen.

I Förbundsstyrelsens sammanträden deltar även de fyra ordförandena för Commendörsgillena samt Förbundets Ceremonimästare.

Förbundsstyrelsen utgörs av Stormästaren, Vice Stormästaren, Talmannen, Kanslern, Skattmästaren, Borgkommendanten och Sekreteraren.

 

Götisk Erinran i Västra Tunhem 21 juni 2020

 

Vart femte år samlas vanligtvis Förbundsmedlemmarna för att Erinra sig Götiska Förbundets instiftande och dess Stiftares gärning.

Högtidligheten hålls alltid söndagen i anslutning till Midsommarhelgen.

 

Detta år med pågående pandemi förlades Erinran utomhus med en särskild ritual och i en mindre krets.

 

Vid Gustaf Jochnicks grav nedlades, av Stormästaren och vice Stormästaren, en krans för att påminna om dagen för 205 år sedan då  fem unga män, vid Lennart Torstenssons föräldrars gravsten, beslutade sig för att bilda Götiska Förbundeet.

Efter kransnedläggningen erinrade Talmannen i sitt tal om de gärningar som de fem Stiftarna gjorde under Förbundets första år. Grunden som Förbundet vilar på och som  varje Förbundsmedlem givit som löfte att föra vidare för Fäderneslandets bästa.

 

Bildspelen: Foto: Johnny Okenfält. (Fler bilder återfinns under "Götisk Erinran fler bilder"  Tryck på länk)

 

Götiska Förbundets Stipendium 2020

 

I samband med Götisk Erinran utdelades sedvanligt Götiska Förbundets årliga kulturstipendium.

Mottagare blev Lahälla Knottfabrik i Brastad. Föreningen startade 2018 och har redan hunnit skapa ett nytt turistmål. 

Brytning av sten påbörjades där redan för 100 år sedan,  men i mitten av 1900-talet lades verksamheten ner.

Stipendiesumman på 20.000 kronormottogs av styrelseledamoten i föreningen Marianne Gillberg Wallner som framförde föreningens varma tack.

 

 

 

 

 

 

Foton: Johnny Okenfält

 

 

 


 

Lagtima Förbundsting 2020


Söndagen den 8 mars  genomfördes årets Förbundsting, förlagt till den Götiska Borgen i Alingsås.  46 valda ombud från Riddare- och Viktriagillen, jämte ett antal intresserade förbundsmedlemmar hade infunnit sig. 
Som officianter tjänstgjorde Förbundsmedlemmar från Ahlströmerska logen, Carl XVI Gustafslogen samt Emerentialogen under Förbundets Ceremonimästare Gunnar Ivarsons ledning.


Götiska Förbundets Stormästare Hans-Olof Hagberg, hälsade samtliga välkomna och öppnade 2020 års Lagtima Förbundsting. Till Tingsordförande, att leda dagens förhandlingar, valdes Stiftarebrodern Lars-Åke Blomqvist.

 

Sedvanliga Tingsförhandlingar genomfördes därefter. 


En motion avseende IT-utvecklingen i Förbundet behandlades och uppdrogs åt Förbundsstyrelsen att fortsatt arbeta med detta.

 

Ett antal val förrättades.

 

2020 års Förbundsting avslutades med att Stormästaren framförde stort tack till Tingsordföranden och Tingsdelegater,samt till tjänstgörande officianter och de som på olika sätt bidragit med tjänstgöring under dagen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Förbundsstyrelsen administration

 

 

 

 
© Copyright Götiska Förbundet


 | Webbkarta | Logga in |