14 Skansen Westgötha Leijon

 

 

Motivering


Det Götiska minnesmärket är placerat vid Skansen Westgötha Leijon av två olika skäl , dels för att det är en historisk plats med skans och dels för  att denna byggnad sedan 1974 är vår Förbundsborg.

 

 

Bakgrund


Skansen eller som vi ofta säger ”Lejonet” är vår Förbundsborg, en angelägenhet för hela Förbundet.

 

Idag har två Riddaregillen, ett Victoriagille samt Commendörsgillet Elfsborg här sina säten. När Götiska Förbundet övertog Skansen

och flyttade dit den 2 mars 1974 hade Förbundet lite annorlunda organisation än idag. Högsta styrelsen, Commendörsgillet,

Gustav II Adolfslogen (moderlogen) fanns då i Göteborg.

 

Fyra Riddaregillen hade verksamhet utanför Göteborg.  Det var Alströmerska logen i Alingsås, Torstensonslogen i Trollhättan, Afzeliuslogen i Falköping och Aschebergslogen i Uddevalla. Riddaregillenas ordförande ingick i Högsta styrelsen.

All gradgivning i Domaregraden och Stiftaregraden ägde rum i Skansen Lejonet eller tidigare lokaler ända fram till 1991.

Helt naturligt eftersom det bara fanns ett enda Commendörsgille. Då uppstod en naturlig samhörighet med denna Förbundsborg. 

 

Hoten mot våra historiska platser, där vi har våra minnesmärken, pågår ständigt och sägs vara tvingande på grund av utvecklingen.

Alla vi som vill bevara vårt arv kallas av många för bakåtsträvare. Skansen går nu mot sitt tredje och kanske farligaste hot.

Men först tittar vi på de hot som avklarats.

 

I början på 1800-talet hade handelsstaden Göteborg växtverk och vallarna och befästningsmurarna var då ett hinder för vidare bosättningar och utbyggnad.  År 1807 revs dessa vallar men Skansen Lejonet och Skansen Kronan fick stå kvar.

 

Efter andra världskriget hade Skansen Lejonet tjänat ut även som förrådsanläggning och Fortifikationsverket lät Skansen stå till förfall. Tiden tärde på byggnaden och duvor flyttade in. Efter c:a 30 år (1970) var den ordentligt nergången och då visades den för Förbundets fastighetskommitté.

 

Redan under 1940-talet hade man vid en Götisk kväll startat en insamling till en ”egen” Borg.

Den inbragte 29 kronor och 75 Öre. Insamlingen avstannade dock. 

Högtidsdagen 1954 meddelade Högsta Ordföranden Manne Tistrand att en anonym broder skänkt 1000 kr till en egen borg.

Donatorn avslöjades som Lennart Hansson och senare skänkte han ytterligare 1000 kr samt beslöt Högsta Styrelsen att tillskjuta

lika mycket. Nu var grundplåten uppe i c:a 4000 kr.

 

December 1957 bildades en fastighetskommitté bestående av Lennart Hansson, Gösta Magnusson och Kurt Ekroth*), som fick donationer och startade insamlingar. Efter ett drygt år hade man 9000 kr. 

 

Insamling, inflation och fastighetspriser gick inte kommitténs väg. 1971 kom förslaget att disponera Skansen Lejonet mot invändig iordningställning. Försvaret (FortV), ägaren, skulle svara för utvändigt underhåll. Det tog tre år innan invigningen kunde genomföras.

De åren lade Förbundsmedlemmar ner massor av tid och pengar. De tidigare insamlingslistorna, försäljningen av Förbundsnålar och korrespondensmärken utökades med att man kunde köpa in egen stol i Borgen. För 120kr fick man köpa en stol med sin namnskylt. Motsvarande pris för karmstol var 160kr. Nästa gång du besöker Skansen, läs på vems stol du sitter. En intressant återblick.

 

Enskilda medlemmar, Gillen och deras Damklubbar skänkte pengar och föremål. Om jag tolkat gamla handlingar rätt skulle vi aldrig

fått denna Förbundsborg om inte Damklubben i Göteborg bildats 1959.

Ordensbröder, tillsammans med, eller utan maka i Damklubben, lade ner ett jättearbete med basarer m m  med syfte att samla in pengar. Hela familjer var delaktiga. Så blev Skansen vår Förbundsborg.

 

Det är hela Förbundets angelägenhet och vi har idag avtal med Fastighetsverket (dagens ägare) till 2025.

 

Nu  finns det ett nytt hot vid horisonten för vår Förbundsborg.

Hotet kommer från Trafikverket som vill spränga järnvägstunneln ”västra länken” rakt under Skansen.

Nuvarande ägare Fastighetsverket har i sitt remissvar avvisat förslaget på grund av skaderisk på Skansen vid sprängningsarbeten

samt vibrationsskador vid trafik. Riksantikvarieämbetet har också avstyrkt med tanke på allvarliga risker.

Stormästaren har uttryckt Förbundets oro och detta finns återgivet i Götiska Minnen för 2013. samt här på hemsidan.

 

Vi måste värna om det restaureringsarbete som våra äldre Bröder och Systrar skapat med fysiskt arbete och gåvor.

Vi får heller inte glömma att många från såväl Fortifikationskåren(idag FortV) och AMS (Arbetsmarknadsstyrelsen) arbetade

i, på och runt Skansen. Att med ”AMS-pengar” sysselsätta arbetslösa var inte gratis för den som fick arbetet utfört.

Summor vågar jag inte nämna här p g a omöjlig källanalys. 

 

Besök vår Förbundsborg!

 

 

Skansens och Gullbergsklippans historia finns väl beskrivet under ”Förbundsborgen”. 

 

Nedan följer några länkar till artiklar på Hemsidan.


Historia 

Skansens roll 

Skansar i handelsstaden 

Inuti Skansen

Götiska Förbundets brev avseende Västra länken

 

Källor: Götiska Minnen. Protokollsutdrag, Anteckningar.

*) Götiska  Minnen 2008, ”Från Dotter till Ordenssyster”.

 

Publicerat: 2014-01-19


© Copyright Götiska Förbundet


 | Webbkarta | Logga in |