Förbundsstyrelse

 

Varje medlem i Götiska Förbundet som uppnått grad 5 kan väljas att ingå i Förbundsstyrelsen.

I Förbundsstyrelsens sammanträden deltar även de fyra ordförandena för Commendörsgillena samt Förbundets Ceremonimästare.

Förbundsstyrelsen utgörs av Stormästaren, Vice Stormästaren, Talmannen, Kanslern, Skattmästaren, Borgkommendanten och Sekreteraren.

 

Lagtima Förbundsting 2019


Söndagen den 10 mars 2019 genomfördes årets Förbundsting, förlagt till Alingsås.  45 valda ombud från Riddare- och Viktriagillen, jämte ett antal intresserade förbundsmedlemmar hade infunnit sig. 
Som officianter tjänstgjorde Förbundsmedlemmar från Ahlströmerska logen, Afzeliuslogen samt Victorialogen under Förbundets Ceremonimästare Gunnar Ivarsons ledning.

Götiska Förbundets Stormästare Hans-Olof Hagberg, hälsade samtliga välkomna och öppnade 2019 års Lagtima Förbundsting. Till Tingsordförande, att leda dagens förhandlingar, valdes Stiftarebrodern Bertil Jonsson.

Ett antal propositioner avhandlades liksom val.

 

Efter förhandlingarnas avslutande framförde Tingsordföranden ett tack till ombuden för ett gott Ting och  vände sig till Stormästaren och framförde lyckönskningar till denne och Förbundsstyrelsen i deras kommande arbete.   

 

 

Götiska Förbundets Högtidsdag 2019

 

Lördagen den 6 april genomförde Götiska Förbundet sin årliga Högtidsdag, den 204 sedan Förbundets bildande, i Förbundsborgen Skansen Westgötha Leijon, Göteborg  Förbundets 

 

Ett antal välförtjänta Göter var kallade för erhållande av belöningar för olika insatser i Förbundet. Götiska Förbundets Förtjänsttecken i Guld hade av Förbundsstyrelsen beslutats tilldelas Bröderna Ronny Brorsson, Torstenssonslogen samt Kenneth Wulcan, Raymond Andersson och Tage Svensson, samtliga Olof Skötkonungslogen. På plats att mottaga tecknet var denna dag Ronny Brorsson och Raymond Andersson. Gillessystern Anna Helperin, Emerentialogen, tilldelades Förbundets Hederstecken i Guld för särskild insats.

 

Som kaplan vid Högtidslogens kaplan tjänstgjorde Götiske Brodern Kjell Burman. 

 

Efter Högtidslogen intog de nära 100 deltagarna sina platser, vid de till fest dukade borden, i matsalen. I samband med måltiden framfördes tack från de dekorerade Göterna av Anna Helperin. För stipendiaten talade och tackade Agneta Ericsson samt tacktal för Högtidsloge och måltid framfördes av Svea Ordens Andre Drott och Styrande Mästare Björn Skylling Pahlberg. 

 

Götiska Förbundets Stipendium 2019

 

I samband med Högtidslogen utdelades sedvanligt Götiska Förbundets årliga kulturstipendium.

Det erhölls av Musikarkivet i Mariestad, Cantus Durus. Candus Durus har i sitt arkiv mver än 400.000 noter registerade och arkiverade. Hit söker sig t.ex. körledare och musiker från hela landet för att finna arrangemang och noter inom sin musikart. Förutom noter finns här också ett antal musikinstrument. Årets stipendiesumma utgjorde 20.000 kronor.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Förbundsstyrelsen administration

 

 

 

 
© Copyright Götiska Förbundet


 | Webbkarta | Logga in |