Hertig Carlslogen, Mariestad

 

Hertig Carlslogen stiftades den 29 september 1990 och är ett Riddaregille under Götiska Förbundet.

Logens första ordförande var Hans Wiljén, en av initiativtagarna som då var medlemmar i Afzeliuslogen, Skara.

Logebildandet hade föregåtts av en Götisk Förening som varit verksam sedan den 2 juni 1988 med 19 Bröder i startögonblicket.

Riddaregillet genomför ritualbundna logesammanträden och gradgivningar i Götiska Förbundets tre första grader och är knutet till Commendörsgillet Skaraborg, Götala.


Logesammanträdena avhålls i Odd Fellowhuset, Ö.Järnvägsgatan 23, Mariestad.

Utöver ordinarie logeverksamhet i Mariestad anordnar gillet utflykter till platser eller orter med kulturella eller historiska sevärdheter.

Inom gillet har anordnats en historisk bokcirkel under ledning av Bernt Johansson.

 

 

Hertig Carlslogens styrelse: 

Ordförande Mikael Rönnlund                                                         
1. vice Ordförande  Mikael Johansson  
2. vice Ordförande Johan Pihlström  
Talman Johan Pihlström  
Ombudsman Björn Ahlberg  
Sekreterare Peter Alsterberg  
Skattmästare Göran Waern  
Ceremonimästare Erik Sörquist  

 

Nordmannagraden den 21 februari 2020


Hertig Carlslogen samlades för sammankomst i Nordmannagraden den 21 februari. Det var en välbesökt loge och brödramåltid, inte mindre än 33 bröder deltog. Glädjande var det 2 gästande bröder som förärade oss med sin närvaro. 


Dagens recipiend, Magnus Bellinder, underkastades de för Nordmannagraden stadfästa proven. Nyvordne Nordmannabrodern Magnus tackade för en fantastisk upplevelse vid sitt tacktal under måltiden. Ordförande Mikael Rönnlund fokuserade under sitt tal till recipienden på de Götiska dygderna och tryckte särskilt på en av dem. Talman Johan Pihlström höll talet till fäderneslandet och detta uppehöll sig runt snapsvisans historia. Stämningen blev högre allteftersom talet förflöt då detta var interaktivt upplagt. 


Efter måltiden förflyttade sig Bröderna till andra våningen för traditionsenligt kaffe, kaka samt en eventuell avec och en som vanligt Broderlig samvaro, denna gång en längre sådan när inte klockan blivit så mycket när kaffet började intas. 

 

Götisk grad hos Hertig Carlslogen

 

Den 24 januari 2020 hade Hertig Carlslogen sammankomst i den Götiska graden, vilket även innefattade årsmöte. Denna afton hade två medborgare infunnit sig för högtidlig reception. Logen genomfördes högtidligt som sig bör. Dagen till ära fick vi tillfälle att välkomna förutom två nya bröder till vår loge även vår Stormästare samt Götiska Förbundets Sekreterare. Det var en välbesökt loge med lite över 40 Bröder som deltog. De två som  recipierade var Berton Arespång och Peter Odebäck, varav den senare höll tacktalet från de nyvordne där han uttryckte sin uppskattning av den vänliga stämningen och att de verkligen kände sig välkomnade i Hertig Carlslogen.


Talet till fäderneslandet hölls av Talman Johan Pihlström där han lyfte fram en sentida krigshjälte från Töreboda, Allan Mann. Han poängterade att det är svårt att sammanfatta ett helt liv på  10 minuter men lyckades nästan.

 

Efter att brödramåltiden avslutats förflyttade sig sällskapet enligt tradition till andra våningen där kaffe, kaka samt tillhörande fludium kunde avnjutas. Förhoppningen är att minst lika många Bröder, från egna logen som gästande, kan närvara vid nästa sammankomst i Mariestad den 21 februari kl 19:00, men då i Nordmannagraden."

 


 

Mariestads gränsstenar


Hertig Carlslogen har sedan 1990-talet åtagit sig att vårda Mariestads kvarvarande och kända gränsstenar. I nuläget finns det tre stora stenar som tas omhand. Arbetet har nystartats under senare delen av 2019 och intensifierats under januari månad 2020. En arbetsgrupp inom Gillet har startats. Det är talmannen Johan Pihlström som är ansvarig för arbetsgruppen och bistås av ceremonimästaren Eric Sörqvist samt Gillets ordförande Mikael Rönnlund. I arbetsgruppen kommer det även att ingå bröder från Hertig Carls-logen som inte ingår i styrelsen. 

 


 

Arbetet i nystarten har framför allt bestått i att en stenkonservator har inventerat de tre stenarna och inkommit med en åtgärdsplan till Gillet.. Denna plan kommer att användas för att söka medel från Länsstyrelsens fonderade pengar för underhåll av dylika fornminnen. Vid kontakter med Länsstyrelsen hyser Hertig Carlslogen gott hopp om att få bidrag till stora delar av restaureringskostnaderna för de tre gränsstenarna. Under våren kommer stenarna att få gräs klippt runt sig och mossbekämpning kommer att genomföras enligt stenkonservatorns instruktioner. När det gäller restaurering av stenarna och de fundament som de står på överlämnar Gillets bröder detta till professionella händer. Dessa gränsstenar är för värdefulla för Mariestads och Sveriges historia och ska därför tas om hand av de som kan detta.

 

 

Vård av gränsstenar


Hertig Carlslogen har tagit på sig ansvaret för att vårda de gränsstenar som hertig Carl lät anlägga för att markera Mariestads gränser.

 


 
   

 

 

Här ser vi våra Götiska Bröder, från vänster Matz Erlandsson,Bertil Ström och Bernt Johansson, efter det nyligen utförda arbetet vid en av stenarna!

 

  

Då Mariestad grundades av Hertig Carl (sedermera

kung Carl IX) år 1583 lät han utmärka stadens

östra gräns med fem stora stenar. Stadens västra

gräns utgjordes av ån Tidan.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hertig Carlslogen administration


 © Copyright Götiska Förbundet


 | Webbkarta | Logga in |