Förbundsstyrelse

 

Varje medlem i Götiska Förbundet som uppnått grad 5 kan väljas att ingå i Förbundsstyrelsen.

I Förbundsstyrelsens sammanträden deltar även de fyra ordförandena för Commendörsgillena samt Förbundets Ceremonimästare.

Förbundsstyrelsen utgörs av Stormästaren, Vice Stormästaren, Talmannen, Kanslern, Skattmästaren, Borgkommendanten och Sekreteraren.

 

Lagtima Förbundsting 2019


Söndagen den 10 mars 2019 genomfördes årets Förbundsting, förlagt till Alingsås.  45 valda ombud från Riddare- och Viktriagillen, jämte ett antal intresserade förbundsmedlemmar hade infunnit sig. 
Som officianter tjänstgjorde Förbundsmedlemmar från Ahlströmerska logen, Afzeliuslogen samt Victorialogen under Förbundets Ceremonimästare Gunnar Ivarsons ledning.

Götiska Förbundets Stormästare Hans-Olof Hagberg, hälsade samtliga välkomna och öppnade 2019 års Lagtima Förbundsting. Till Tingsordförande, att leda dagens förhandlingar, valdes Stiftarebrodern Bertil Jonsson.

Ett antal propositioner avhandlades liksom val.

 

Efter förhandlingarnas avslutande framförde Tingsordföranden ett tack till ombuden för ett gott Ting och  vände sig till Stormästaren och framförde lyckönskningar till denne och Förbundsstyrelsen i deras kommande arbete.   

 

 

Götiska Förbundets Högtidsdag 2018

 

Den 14 april genomförde Götiska Förbundet sin årliga Högtidsdag i Förbundsborgen Skansen Westgötha Leijon, Göteborg,  vilken fylldes till sista plats. Under Högtidslogen installerade vid Lagtima Tinget vald ny kansler i Förbundet, Stiftarebrodern Daniel Ahl, Carl XVI Gustafslogen. 

Ett antal välförtjänta Göter var kallade för att erhålla belöningar för olika insatser i Förbundet Förtjänsttecken i Guld mottogs av K G Westerberg, Thomas Broborn, Ove Bertilsson samtliga Torstenssonslogen,  Johny Lindell, Afzeliuslogen,.  Leif G Svensson,  Aschebergslogen, Anders Fasth, Olof Skötkonungslogen, Daniel Ahl, Carl XVI Gustafslogen och Hans Jansson, Carl XIV Johanslogen,

Hasse Rosendahl, Torstenssonslogen, erhöll värdigheten Guldcommendör.

Efter Högtidslogen genomfördes ett Ordenskapitel. Vid detta erhöll  Svea Ordens Andre Drott och Styrande Mästare Björn Skylling Pahlberg  Riksgraden, vilken är  en värdighet instiftad år 1993 och som är gemensam för Götiska Förbundet och dess samverkansorden Svea Orden.

Vid den efterföljande Högtidmåltiden avtackade Götiska Förbundets Stormästare Hans-Olof Hagberg den avgående kanslern P. Lars Ch. Nilsson med gåva dels från Förbundet, dels från kamratkretsen i Förbundsstyrelsen.  

 

 

2018 års Kulturstipendium 

 

I samband med Högtidslogen utdelades sedvanligt Götiska Förbundets årliga kulturstipendium.

Det erhölls av Kongeliga Bohus Elfsborghs Caroliner för det arbete de nedlägger för att förevisa, levandegöra och synliggöra hur ett fältslag kunde gå till under svensk  storhetstid och Svenska Heraldiska Föreningen för sin publicistiska gärning inom heraldikens område.

Vardera mottagare erhöll 20.000 kronor.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Förbundsstyrelsen administration

 

 

 

 
© Copyright Götiska Förbundet


 | Webbkarta | Logga in |