Färre tåg med Västlänken än utan

Publicerad 5 apr 2017 kl 16.30. GT

 

Vi har stora förhoppningar om att Västlänken aldrig kommer bli av, skriver nätverket Skona Göteborg.

 

Medan förtvivlade göteborgare skänker privata medel till vår insamling för en juridisk prövning av Västlänken, plöjer Trafikverket och Göteborgs stad ner hundratals miljoner i att marknadsföra den. De påstår bland annat att kapaciteten vid Göteborg C fördubblas med Västlänken. Detta är möjligen sant vad gäller utrymmet vid stationen, men inte vad gäller antal trafikerande tåg.  

   

Den hittills aldrig publicerade kapacitetsutredningen (Trafikverket, 2011-05-23) är tydlig på den punkten: 

 

”Västlänken […] innebär att kapaciteten på Göteborg C förbättras avsevärt, men det innebär inte att det blir möjligt att köra fler tåg till Göteborg.”

Västlänkens huvudsyfte är att öka kapaciteten för tågtrafiken – men i själva verket minskar den!

   

2011 års utredning berättar att dagens säckstation redan har kapacitet att ta emot den trafik som klaras vid Västlänkens öppnande och dessutom ytterligare 5-7 tåg per timme och riktning.   

   

Den påstådda kapacitetsbristen vid Göteborg C är således en myt och i den mån kapaciteten skulle slå i taket avhjälper inte Västlänken problemet eftersom det är Västlänken i sig som skapar kapacitetsbegränsningar som inte finns idag, framförallt vid anslutningarna i Almedal och Olskroken.

   

2011 års kapacitetsutredning har aldrig offentliggjorts. Trafikverket har därmed vilselett remissinstanser, regering och allmänhet om Västlänkens effekter. Det är inte troligt att regeringen hade gett tillåtlighet för byggandet av en extremt olönsam och miljöbelastande utbyggnad som motverkar sitt eget syfte.

   

Västlänken klarar 12-14 tåg per timme och riktning. Det bör jämföras med Citybanan i Stockholm som är lika lång och har lika många spår men klarar 20-24 tåg.

   

Det hävdas ibland att Västlänken inte är tillräckligt utredd. Det är fel, den är väl utredd. Tidigt i utredningsfasen stod det klart att Västlänken gav mycket begränsad kapacitet och annan nytta, men detta faktum stannade inom styrgruppen för järnvägsutredningen, där politiker från Göteborgs stad hade omotiverat stort inflytande. Därför angavs att Västlänken klarade lika många tåg som dåvarande Banverkets mer effektiva ”Förstärkningsalternativet”. Detta ville Göteborgs politiker inte ha, med enda motivering att det ”inte är någon Västlänk”. 


Vi överklagar Västlänkens järnvägsplan och detaljplan, samt yrkar på avslag i mark- och miljödomstolen. I samtliga processer ställs projektets syfte och samhällsnytta mot dess miljöpåverkan. Vi har därför gott hopp om att Västlänken aldrig får byggas.   

   

  För Nätverket Skona Göteborg:

 

  

  Peter Danielsson, Föreningen Nej till Västlänken   

  Barbara Lindell, Föreningen Trädplan Göteborg   

  Bengt P Gustafsson, Götiska Förbundet   

 

 

 


© Copyright Götiska Förbundet


 | Webbkarta | Logga in |